Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Clipperbrik Morgenster
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden, alsmede in de daarmee samenhangende Overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Aanbieder: De eigenaar van het Schip
b. Afnemer: Iedere (rechts) persoon die met Aanbieder een 
Overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst, die tussen Aanbieder en 
de Afnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling 
daarop, waarbij de Aanbieder zich tegenover de Afnemer verbindt 
aan boord van zijn Schip een Vaartocht te houden en waarop deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
d. Gast: Iedere (rechts)persoon die door Afnemer is toegelaten tot 
het gebruik maken van diensten van Aanbieder.
e. Vaartocht: Het geheel van varen met en verblijf aan boord van het 
Schip gedurende de in de Overeenkomst genoemde periode.
f. Bagage: De Bagage, die de Gast als gemakkelijk mee te voeren, 
draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich 
heeft.
g. Schip: Het Schip dat genoemd wordt in de Overeenkomst.
h. Prijs: Prijs voor de Vaartocht als bedoeld in de Overeenkomst.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten. 
Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle precontractuele relaties tussen Aanbieder en Afnemer vanaf het moment dat 
Aanbieder deze aan de Afnemer ter hand heeft gesteld en de Afnemer tegen toepassing van deze voorwaarden niet binnen 7 dagen 
nadien heeft geprotesteerd.
2.2 Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor 
zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Aanbieder zijn aanvaard 
en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en)
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de 
Overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
schriftelijk zijn vastgelegd.
2.4 De Overeenkomst en deze voorwaarden geven de volledige 
inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Aanbieder en 
Afnemer.
2.5 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal 
gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse 
tekst.
2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden 
dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige 
van kracht.
De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk 
benadert.
2.7 De Afnemer is de contractspartij van Aanbieder. Deze voorwaarden zijn mede van kracht tussen Aanbieder en Gasten, die niet 
partij zijn bij de Overeenkomst tussen Aanbieder en de Afnemer. 
De Afnemer maakt zich hiervoor sterk. De Afnemer vrijwaart 
Aanbieder voor alle aanspraken, die Gasten jegens Aanbieder 
maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van Aanbieder 
uitgesloten zou zijn, indien de Gasten aan deze voorwaarden 
gebonden zouden zijn.
2.8 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen, waarvan Aanbieder, in de ruimste zin 
van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten 
en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van 
haar onderneming.
2.9 Bij verschillen tussen de Overeenkomst en deze Algemene 
Voorwaarden is het bepaalde in de Overeenkomst doorslaggevend.
Artikel 3 Aansprakelijkheid Aanbieder
3.1 De schadevergoeding, die Aanbieder mogelijkerwijs is verschuldigd ter zake van dood of letsel van personen uit hoofde van 
afdeling 3 van titel 10 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, is 
beperkt tot een bedrag van euro 140.000 per Gast. In het geval dat 
de schadeloosstelling wordt bepaald in de vorm van een rente mag 
het gekapitali-seerde bedrag een bedrag van euro 140.000 per Gast 
niet te boven gaan.
3.2 De schadevergoeding, die Aanbieder mogelijkerwijs verschuldigd is ingeval van verlies of beschadiging van Bagage, is beperkt 
tot euro 1.000. Schade aan Bagage is beperkt tot de dagwaarde van 
die Bagage. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor immateriële 
schade, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het verlies of de 
beschadiging van Bagage.
3.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt 
door vertraging (door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens 
of na het vervoer is opgetreden) of door welke afwijking van de 
overeengekomen aanvangs- en eindtijd dan ook.
3.4 Aanbieder is ter zake van door Gasten aan boord gebrachte 
zaken die hij, indien hij hun aard of gesteldheid had gekend, niet 
aan boord zou hebben toegelaten, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de Gast wist of behoorde te weten, dat 
Aanbieder de zaken niet aan boord zou hebben toegelaten; de 
Gast is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor 
Aanbieder voortvloeien uit het aan boord brengen of hebben.
3.5 Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan Gasten 
overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende Gast zelf een 
vordering tot schadevergoeding. Onverminderd artikel 6:108 BW 
hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of 
de ouders van de Gast, die door zijn arbeid plachten te worden 
onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen 
bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de 
wederzijdse stand en de fortuin der personen.
3.6 Indien Aanbieder bewijst dat schuld of nalatigheid van de Gast 
de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de 
aansprakelijkheid van Aanbieder daardoor geheel of gedeeltelijk 
opgeheven.
3.7 Indien personen, van wier hulp Aanbieder bij de uitvoering 
van haar verbintenis gebruik maakt, op verzoek van Afnemer of 
Gasten diensten bewijzen, waartoe Aanbieder niet verplicht is, 
worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van 
Afnemer en/of de Gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.
3.8 Afnemer doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking.
3.9 Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde 
bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren 
berekening nodig is, is de Afnemer verplicht het gedeelte over 
welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen 
en voor de betaling van het door Afnemer betwiste gedeelte of van 
het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid 
te stellen.
Artikel 4. Aansprakelijkheid Afnemer en Gasten
4.1 Indien Afnemer of Gasten of hun Bagage schade aan Aanbieder 
berokkenen, zijn Afnemer en de Gasten hoofdelijk gehouden deze 
schade aan Aanbieder te vergoeden.
Dit geldt zowel voor schade aan het Schip als voor schade aan 
de zich daarin bevindende goederen en/of personen als ook voor 
schade, die Afnemer en/of de Gasten of hun Bagage berokkenen 
aan de goederen en/of personen, die zich niet in of op het Schip 
bevinden, indien Aanbieder tot vergoeding van die schade wordt 
aangesproken.
4.2 Afnemer kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van Gasten 
beroepen.
4.3 Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die 
jegens derden daaronder begrepen, van Aanbieder.
Artikel 5. Verplichtingen Aanbieder
5.1 Het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke 
voorschriften.
5.2 Uit hoofde van de Overeenkomst rust op Aanbieder een inspanningsverplichting om de Vaartocht uit te voeren.
5.3 De vaarroute wordt door de Aanbieder in overleg met de 
Afnemer bepaald.
5.4 Te allen tijde is Aanbieder en/of de Kapitein bevoegd te bepalen 
dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd 
zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, ook die 
betrekking hebben op het Schip, het niet toelaten om te varen of het 
noodzakelijk maken om de Vaartocht te wijzigen, in de ruimste zin 
van het woord, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van 
afvaart of aankomst te veranderen.
5.5 In deze gevallen zal Aanbieder trachten mee te werken aan 
een alternatief of oplossing. Een en ander tegen vergoeding door 
Afnemer van alle extra kosten die Aanbieder hierbij zal moeten 
maken. Het is aan het oordeel van Aanbieder om te beslissen of 
een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door 
Aanbieder kan worden uitgevoerd.
5.6 Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval 
dat Aanbieder en/of de betrokken Kapitein één van de genoemde 
beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten 
van (één van ) de Gasten, in het geval van vertraagd vervoer door 
welke oorzaak ook ontstaan en in het geval Aanbieder de met de 
Afnemer overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet 
kan bereiken.
5.7 Indien het Schip onverhoopt niet beschikbaar is, zal Aanbieder 
zich inspannen een vergelijkbaar ander Schip in te zetten. Mocht dit 
niet mogelijk blijken, dan is Aanbieder gerechtigd de Overeenkomst 
te ontbinden. Als de niet beschikbaarheid van het Schip niet te 
wijten is aan opzet of schuld van Aanbieder, zal Aanbieder geen 
schadevergoeding of restitutie aan de Afnemer en/of de Gast verschuldigd zijn. In alle overige gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot het door de Afnemer in het kader 
van de Overeenkomst voldane.
Artikel 6. Verplichtingen Afnemer en Gasten.
6.1 Het Schip wordt bij de aanvang van de Vaartocht schoon en 
met een complete inventaris opgeleverd. Uiterlijk op de dag van 
ontscheping laat Afnemer het Schip achter in dezelfde staat als hij 
het aantrof bij de inscheping, dat wil zeggen schoon en met complete inventaris, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Afnemer en Gasten moeten de van overheidswege en door of 
vanwege Aanbieder en Kapitein gestelde voorschriften of gegeven 
aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang 
van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet 
opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, 
is Aanbieder gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te 
schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Afnemer en Gasten mogen geen andere zaken aan boord 
brengen dan Bagage.
6.4 Bagage van Afnemer en Gasten mag geen hinder veroorzaken. 
In geen geval is het Afnemer en Gasten toegestaan om gevaarlijke 
stoffen in de ruimste zin van het woord bij zich te dragen, noch 
drugs of smokkelwaar aan boord te brengen. Voorts is het niet 
toegestaan zonder voorafgaande toestemming (huis)dieren aan 
boord van het Schip te brengen.
6.5 De Afnemer is gehouden de Aanbieder op de dag van aankomst 
een lijst met de namen van de Gasten te overhandigen.
Artikel 7. Opschortingsrecht Aanbieder.
7.1 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege 
de Afnemer van zijn verplichtingen geeft Aanbieder onder alle 
omstandigheden het recht haar verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al 
haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade daaronder begrepen.
7.2 In dit opschortingsrecht is begrepen het recht van Aanbieder 
om Afnemer of een aantal van de Gasten de toegang tot het Schip 
te weigeren.
7.3 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de 
Afnemer van deze verplichtingen, gevolgd door gebruikmaking 
van of een beroep op dit opschortingsrecht door Aanbieder, geeft 
in ieder geval Aanbieder jegens de Afnemer het recht op betaling 
van het overeengekomene en laat onverlet andere/verdere rechten, 
die Aanbieder jegens de Afnemer ter zake van (deze) wanprestatie 
op grond van deze voorwaarden en/of naar algemeen verbintenissenrecht geldend kan maken.
Artikel 8. Overige rechten Aanbieder.
De toegang tot het Schip, alsook de Vaartocht en de horecadiensten/catering, kunnen door Aanbieder worden geweigerd indien 
zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, 
de openbare orde, dreigende schade c.q. hinder, dan wel in geval 
van openstaande vorderingen uit het verleden, een en ander 
onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en onder 
handhaving van haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade daaronder 
begrepen.
Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.
9.1 Tenzij anders is overeengekomen is de Prijs exclusief haven-, 
brug-, sluis- en loodsgelden alsook plaatselijke belastingen zoals 
toeristenbelasting en brandstofkosten. Deze kosten moeten aan 
boord worden voldaan.
9.2 De Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld in de Overeenkomst aan Aanbieder betalen 
binnen de in de Overeenkomst gestelde termijnen zonder enige 
korting, inhouding of verrekening. De Afnemer heeft nim-mer het 
recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bank-
/giro-afschriften van Aanbieder aangegeven valutadag wordt als de 
dag van betaling aangemerkt.
9.3 De Aanbieder heeft het recht om tot 20 dagen voor de aanvang 
van de Vaartocht de Prijs te verhogen in verband met ingrijpende 
wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de Vaartocht. De 
Afnemer heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te annuleren, echter binnen 10 dagen na ontvangst van een mededeling 
van dien aard.
9.4 Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Aanbieder heeft voldaan, 
is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige 
ingebreke-stelling noodzakelijk is. Vanaf het moment, waarop de 
Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is 
de Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd 
het recht van Aanbieder op volledige schadevergoeding op basis 
van de wet.
9 5 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor 
rekening van de Afnemer.
Artikel 10. Reclame
10.1 Reclames over rekeningen dienen 14 dagen na faktuurdatum 
te zijn ingediend.
10.2 De Afnemer en/of de Gast zijn gehouden eventuele klachten 
over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk (tijdens de 
vaart) aan Aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse 
mede te delen, opdat Aanbieder nog in de gelegenheid zal zijn 
maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.
Artikel 11 Annulering
11.1 Bij annulering van de Overeenkomst door de Afnemer zijn de 
volgende percentages verschuldigd over de prijs over de catering 
en andere diensten
na boeking   15%  15%
6 mnd - 5 mnd voor afvaart  20%
5 mnd - 4 mnd voor afvaart  30%
4 mnd - 3 mnd voor afvaart  40%
3 mnd - 2 mnd voor afvaart  50%
2 mnd - 1 mnd voor afvaart  75%
1 mnd - 1 week voor afvaart  90%  30%
1 week - afvaart  100%  100%
Voor de kosten van de transfer (verplaatsing en verblijf) gelden 
de annuleringsregelingen van de maatschappij waarmee wordt 
gereisd of in wier accommodatie wordt verbleven.
11.2 Annulering dient altijd per fax, waarvan de ontvangst door 
Aanbieder dient te worden bevestigd, of bij aangetekend schrijven 
te geschieden. De datum van ontvangst door Aanbieder wordt als 
datum van annulering aangemerkt.
Artikel 12. Ontbinding
12.1 Indien de Afnemer:
a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement 
wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot sursé-
ance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte 
van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na het 
beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld, of
b.een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van 
zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen 
de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande 
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling 
van zijn bedrijf; of
c.enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem 
rustende verplichting jegens Aanbieder na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;
d.nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de 
daarvoor gestelde termijn te voldoen,
wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal 
de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.2 Aanbieder is in de in het vorige lid genoemde gevallen 
gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en 
onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van 
reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en 
zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe 
is vereist:
a. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan 
de Afnemer en/of
b.enige door de Afnemer aan Aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
c.alvorens de Overeenkomst verder na te komen van de Afnemer 
zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
12.3 Indien de Aanbieder tot ontbinding overgaat is de Afnemer 
als forfaitaire schade verschuldigd de Prijs of het bedrag van de 
werkelijke schade indien deze meer is.
Artikel 13. Overmacht
Indien Aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard 
wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is 
Aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling 
zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Aanbieder op betaling door de 
Afnemer voor reeds door Aanbieder verrichte prestaties, voordat 
sprake was van de overmachtssituatie, dan wel de ( verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel op gedeeltelijk op te schorten. 
Aanbieder zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie 
van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal 
Aanbieder alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het 
Nederlandse recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd 
is in het arrondissement waar Aanbieder kantoor houdt. Indien 
Afnemer konsument is kan hij binnen een maand een ander 
noemen.
Algemene Reisvoorwaarden (Gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van Belangenvereniging BeroepsZeilschippers. Motorchartervaart Nederland, Stichting Traditionele Chartervaart Nederland)